Tuyển Dụng

Luận bàn về nhân tài và sử dụng nhân tài

Chưa bao giờ vấn đề cất nhắc và sử dụng nhân tài lại được nói đến nhiều như hiện nay. Cũng chưa bao giờ tại các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan hành chính khó tuyển nhân tài như hiện nay.